nav-left cat-right
cat-right

Статут

С Т А Т У Т

УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “ПОМАРАНЧЕВА ХВИЛЯ”

ЧИКАГО – 2005

Ми, з Божої ласки народжені Українцями, волею долі живемо в гостинній і для багатьох вже рідній Американській державі, декларуємо велике бажання жити для блага нашої громади, для блага України. Поможи нам Боже!

 

Загальні положення

1.1 Українська Громадська Організація “Помаранчева Хвиля” (надалі УГО “Помаранчева Хвиля” або Організація) є незалежною, неприбутковою організацією, яка об’єднує українців діаспори для реалізації завдань передбачених цим Статутом.

1.2 Назва організації.

Українською мовою: повна назва – Українська Громадська Організація “Помаранчева Хвиля”; скорочена назва – УГО “Помаранчева Хвиля”.

Англійською мовою: Повна назва – Ukrainian Public Organization “Orange Wave”; Скорочена назва – UPO “Orange Wave”.

1.3 УГО “Помаранчева Хвиля” у своїй діяльності керується Конституцією США, її чинним законодавством та цим Статутом. Організація будує свою роботу на принципах демократії, гласності та самоврядування.

1.4 УГО “Помаранчева Хвиля” набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації.

1.5 УГО “Помаранчева Хвиля” має майно, поточні рахунки в банківських установах, печатку та штампи із своїм найменуванням, фірмовий знак, емблему та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються Радою Організації та реєструються у встановленому чинним законодавством порядку.

1.6 УГО “Помаранчева Хвиля” має право здійснювати будь-які угоди, що не суперечать її статутним вимогам відносно майна та коштів, які знаходяться у її власності.

1.7 УГО “Помаранчева Хвиля” може бути членом центральних українських організацій, якщо це не суперечить даному Статуту.

1.8 Офіційними робочими мовами Організації є українська і англійська мови.

1.9 Юридична адреса УГО “Помаранчева Хвиля”: 2247 W. Chicago Ave. Chicago, IL 60622

 

2. Мета Української Громадської Організації “ Помаранчева хвиля”

Метою УГО “Помаранчева Хвиля” є об’єднання новітньої хвилі української еміграції для подальшої праці на благо української громади в Сполучених Штатах Америки, в розбудові незалежної, соборної, демократичної Української держави, а також співпраця з попередніми хвилями еміграцій і різними релігійними конфесіями.

 

3. Основні завдання Української Громадської Організації “Помаранчева хвиля”

3.1 Сприяє згуртуванню та організації всіх представників української еміграції в США на засадах християнської моралі, національного патріотизму; захищає їх права і інтереси.

3.2 Проводить дії і заходи, спрямовані на зміцнення і розбудову незалежної України.

3.3 Співпрацює з організаціями і представниками української діаспори для збереження і примноження їхніх надбань.

3.4 Наводить контакти і співпрацює з громадськими організаціями інших народів.

3.5 Засобами народної дипломатії сприяє формуванню атмосфери прихильного ставлення громадян Америки до українців, встановленню взаємовигідних стосунків між обома державами.

На виконання своїх завдань УГО “Помаранчева Хвиля” проводить такі заходи:

- розробляє програми і проекти співпраці між Україною та іншими державами в політичному, науково-технічному і культурному аспектах життя народів;

- співпрацює з українськими та американськими державними установами;

- здійснює видавничу діяльність, засновує у встановленому порядку українську радіопередачу і електронне видання;

- розповсюджує інформацію про українську культуру, історію з метою сприяння поглиблення знань про Україну і українців;

- проводить соціологічні дослідження з актуальних проблем життя української громади, розробляє і реалізує програми щодо вирішення цих проблем;

- співпрацює з Консульством України в Чікаго;

- організовує громадські акції для відображення своєї позиції щодо подій в Україні та в світі;

- приймає участь в організації і проведенні конференцій, семінарів, фестивалів, ярмарок;

- організовує і проводить працю з молоддю, заохочує їх до вступу в українські організації. Призначає нагороди і стипендії обдарованим і активним в українському житті молодим людям, допомагає у вирішенні їхніх проблем;

- проводить благодійні акції, як в Україні, так і в США;

- створює служби, що забезпечують сервісну, посередницьку і торговельну діяльність, прибуток яких використовується на виконання статутних завдань;

- організовує товариство уболівальників українського спорту. Влаштовує регулярні телевізійні перегляди спортивних змагань за участю відомих українських спортсменів і спортивних дружин. Організовує і проводить спортивні турніри і матчі в українській громаді;

- організовує товариство працівників охорони здоров’я, яке встановлює зв’язки і співпрацю з медичними працівниками і установами в Україні і Сполучених Штатах Америки;

- організовує товариство “Технічний Прогрес”, яке об’єднує інженерів, науково-технічних працівників і основними завданями якого є залучення людей з технічними спеціальностями для співпраці і обміну досвідом в різних технічних галузях виробництва, а також наведення зв’язків з технічними вузами і підприємствами в Україні для реалізації спільних проектів;

- вшановує важливі сторінки та визначні постаті в історії України;

- створює суспільно-політичний дискусійний клуб з регулярним проведенням вечорів-диспутів; організовує і проводить літературно-музичні вечори;

- створює Фонд на підтримку діяльності УГО “Помаранчева Хвиля”.

 

4.Членство в Українській Громадській Організації “Помаранчева Хвиля”

4.1 Членство в УГО “Помаранчева Хвиля” є добровільним.

4.2 Членство в УГО “Помаранчева Хвиля”є індивідуальним.

4.3 Членами УГО “Помаранчева Хвиля” можуть бути громадяни українського походження та члени їх сімей, які визнають Статут Організації і дотримуються його вимог.

4.4 Членами УГО “Помаранчева Хвиля” можуть стати особи неукраїнського походження, котрі проявляють відданність українському народові, шанують українські традиції і мову, готові працювати для добра України і української громади та визнають і дотримуються Статуту Організації.

4.5 Прийом до членства в УГО “Помаранчева Хвиля” проводиться за рішенням Ради Організації на підставі письмової заяви фізичної особи.

4.6 Рішення Ради УГО “Помаранчева Хвиля” правомірне за умови присутніх на зборах Ради більше половини членів Ради.

4.7 Рішення про прийом до числа членів приймається Радою УГО “Помаранчева Хвиля” простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування.

4.8 Вихід із числа членів УГО “Помаранчева Хвиля” здійснюється за власним бажанням індивідуального члена Організації на підставі письмового, або усного звернення і затверджується Радою УГО “Помаранчева Хвиля”.

4.9 Прийом і вихід зі складу членів УГО “Помаранчева Хвиля”, як і всі інші рішення Ради, оформляються секретарем Ради УГО “Помаранчева Хвиля” у письмових протоколах Ради.

4.10 Членство в УГО “Помаранчева Хвиля” може припинитися без заяви індивідуального члена Організації та без його на те згоди, на підставі рішення Ради УГО “Помаранчева Хвиля” у випадках грубого порушення Статуту УГО “Помаранчева Хвиля”, несплати членських внесків протягом 1-го року, фактичного припинення діяльності індивідуального члена у складі УГО “Помаранчева Хвиля”, або припинення діяльності самої Організації.

4.11 Члени УГО “Помаранчева Хвиля” мають право:

- обирати і бути обраними до керівного органу – Ради УГО “Помаранчева Хвиля”;

- брати участь у обговоренні і розв’язанні питань діяльності УГО “Помаранчева Хвиля”;

- брати участь у всіх заходах, що їх організовує і проводить УГО “Помаранчева Хвиля”;

- отримувати достовірну і повну інформацію про діяльність УГО “Помаранчева Хвиля” (громадсько-політичну, суспільну, фінансову);

- отримувати ідейну, правову, організаційну, інформаційну, консультативну і матеріальну підтримку УГО “Помаранчева Хвиля”;

- вільно припинити своє членство в УГО “Помаранчева Хвиля”.

4.12 Члени УГО “Помаранчева Хвиля” зобов’язанні:

- своєю діяльністю сприяти реалізації досягнення мети УГО “Помаранчева Хвиля” і завдань, окреслених у Статуті і програмах діяльності УГО “Помаранчева Хвиля”;

- брати активну участь у роботі УГО “Помаранчева Хвиля”;

- дотримуватись вимог Статуту УГО “Помаранчева Хвиля”;

- сплачувати річні членські внески в розмірі $15.00. Перший членський внесок сплачується при вступі до УГО “Помаранчева Хвиля”. При бажанні кожен член може збільшити особистий грошовий даток.

 

5. Органи управління Української Громадської Організації “Помаранчева Хвиля”

5.1 Вищим органом управління УГО “Помаранчева Хвиля” є Загальні Збори членів Організації до вийняткової компетенції яких відноситься вирішення таких питань:

- затвердження Статуту Організації, внесення змін і доповнень до нього;

- обрання членів Ради ( Голова Ради, заступник Голови Ради і секретар обираються Радою з числа її членів);

- обрання членів Ревізійної Комісії;

- затвердження звіту Ради;

- затвердження звіту Ревізійної Комісії;

- прийняття рішення про ліквідацію чи реорганізацію Організації;

- призначення Ліквідаційної Комісії.

5.2 Загальні Збори скликаються Радою УГО “Помаранчева Хвиля” не менше одного разу на рік. Форма голосування визначається Загальними Зборами.

5.3 Позачергові Загальні Збори УГО “Помаранчева Хвиля” скликаються при вимозі 3/4 членів Ради Організації або 3/4 членів Організації.

5.4 Загальні Збори Організації вважаються правомірними при наявності на них будь-якої кількості членів і розпочинаються в призначений час. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на Зборах. Питання ліквідації або реорганізіції, внесення змін та доповнень до Статуту, приймаються 2/3 голосів від кількості присутніх членів, відкритим чи таємним голосуванням.

5.5 Керівництво роботою УГО “Помаранчева Хвиля” в період між Загальними Зборами здійснює Рада Організації, яка обирається Загальними Зборами у складі не менше 11 чоловік терміном на 1 рік. Склад Ради – непарна кількість членів. Перші вибори Ради здійснюються на Установчих Зборах.

5.6 Засідання Ради повинні проводитись не менше 1 раз в місяць. Засідання Ради вважаються правомірними за умови присутності більше половини членів Ради. Рішення приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів. Крім членів Ради на засідання можуть бути запрошені члени УГО “Помаранчева Хвиля”, представники інших організацій без права вирішального голосу або з дорадчим голосом для сприяння у вирішенні питань порядку денного.

5.7 Роботою Ради керує Голова Ради УГО “Помаранчева Хвиля”, який обирається із числа членів Ради терміном на 1 рік і не більше 3-ох термінів підряд. Рада УГО “Помаранчева Хвиля” здійснює загальне керівництво діяльністю Організації, організовує виконання її рішень.

5.8 Функції контролюючого органу УГО “Помаранчева Хвиля” виконує Ревізійна Комісія, яка обирається Загальними Зборами з числа членів Організації у складі 5 осіб терміном на 1 рік і не більше 3-ох термінів підряд.

 

6. Джерела утворення коштів і майна УГО “ Помаранчева Хвнля” та порядок їх використання.

6.1 Кошти УГО “Помаранчева Хвиля” утворюються за рахунок членських внесків, добровільних грошових внесків і пожертвувань громадян, організацій, об’єднань і підприємств.

6.2 Власністю УГО “Помаранчева Хвиля” є створенні нею, придбані або передані їй споруди, об’єкти соціально-культурного призначення й інше майно необхідне для забезпечення діяльності, передбаченої Статутом.

6.3 Діяльність УГО “Помаранчева Хвиля” спрямована на виконання статутних завдань і не розглядається як прибуткова діяльність.

6.4 З метою виконання статутних завдань і цілей УГО “Помаранчева Хвиля” може здійснювати необхідну господарську та іншу діяльність шляхом створення установ із статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку встановленому законодавством.

 

7. Облік та звітність

Облік та звітність УГО “Помаранчева Хвиля” ведеться згідно з чинним законодавством і Положенням затвердженим Радою Організації.

 

8. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту УГО “Помаранчева Хвиля”

Зміни і доповнення до Статуту УГО “Помаранчева Хвиля” вносяться Загальними Зборами, якщо за таке рішення проголосувало не менше 2/3 членів Організації присутніх на них.

 

9. Припинення діяльності УГО “Помаранчева Хвиля”

9.1 Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації. Реорганізація відбувається за рішенням Загальних Зборів Організації у порядку передбаченому Статутом. При цьому вся сукупність прав і обов’язків Організації переходить до її правонаступників.

9.2 Ліквідація Організації проводиться за рішенням Загальних Зборів. При ліквідації Організації призначається Ліквідаційна Комісія.

9.3 З дня призначення Ліквідаційної Комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Організації.

9.4 При ліквідації Організації майно та кошти, що належать Організації спрямовуються на виконання статутних завдань, на благодійні цілі, або передаються іншій неприбутковій організації відповідного типу.